prima pagina

 1. Buletin informativ-educaţional Nr. 21. (1 MB)
  Lege nr. 150 din 14 iulie 2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.
 2. Buletin informativ-educaţional Nr. 22. (1 MB)
  Legea integrităţii Nr. 82 din 25 mai 2017.
 3. Buletin informativ-educaţional Nr. 23. (3 MB)
  Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 576 din 19 iulie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană.
 4. Buletin informativ-educaţional Nr. 24. (3 MB)
  Hotărîre Guvernului R.M. Nr.589 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.
 5. Buletin informativ-educaţional Nr. 25. (7 MB)
  Hotărîre ANRE Nr. 23 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice.
 6. Buletin informativ-educaţional Nr. 26. (2 MB)
  Legea Republicii Moldova nr. 174 din 21.09.17 cu privire la ENERGETICĂ.
 7. Buletin informativ-educaţional Nr. 27. (2 MB)
  Legea Republicii Moldova № 166 din 21.09.17 "Сu privire la tichetele de masa".
 8. Buletin informativ-educaţional Nr. 28. (3 MB)
  Legea "Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003" (situația pe data 06.11.2017).
 9. Culegerea actelor normative şi legislative privind efectuarea inventarierii şi responsabilitatea conducătorului în conformitate cu ultimele schimbări în legislaţie. (5 MB)
 10. Culegere cu privire la remunerarea muncii. (10 MB)
  Baza normativo-legală cu privire la organizarea şi remunerarea muncii la întreprinderile din sfera gospodăriei locativ-comunale.
 11. Culegere de documente, ce reglementează caracteristicile de calificare ale ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) şi normativele efectivului pentru gospodăria locativ-comunală a Republicii Moldova. (133 MB)
 12. Corespondenţa conturilor contabile conform noilor SNC (Partea 1 şi 2). (16 MB)
 13. Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Manualul participantului. (98 MB)
  Versiunea electronică interactivă pentru CP cu conexiune la Internet.
 14. Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare. Manualul participantului. (123 MB)
  Versiunea electronică interactivă pentru CP fără conexiune la Internet.
 15. Legi şi Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă şi canalizare, situaţia pe data 20.09.2017. (87 MB)
 16. Legislația privind asigurările sociale și de sănătate obligatorii. (9 MB)
  Beneficii pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații (procedura de numire, taxe și plăți, instrucțiuni).
 17. Legislația privind dreptul muncii. (2 MB)
 18. Management resurselor umane. (9 MB)
 19. Pachetul de documente al salariatului serviciului de alimentare cu apa si canalizare 2017
 20. Pachetul de documente cu privire la organizarea remunerării muncii pentru toate categoriile salariaţilor întreprinderilor din sfera gospodăriei locativ-comunale. (6 MB)
  Situațiea pe data 20.10.2017.
 21. Pachetul de documente legislative şi reglementări privind achiziţia bunurilor şi servicii. (2017) (21 MB)
 22. Rolul operatorilor de servicii publice de alimentare cu apă şi de canalizare în procesul de atragere a investiţiilor, proiectare, construcţie şi dare în exploatare a obiectelor de alimentare cu apă şi de canalizare. (114 MB)
 1. Документооборот в бухгалтерском учете. (11 MB)
 2. Законы и основные нормативные акты по вопросам водоснабжения и канализации, по состоянию на 20.09.2017. (87 MB)
 3. Информационно-образовательный бюллетень №21. (1 MB)
  Закон № 150 от 14 июля 2017 г. о Реестре объектов инженерно-технической инфраструктуры.
 4. Информационно-образовательный бюллетень №22. (1 MB)
  Закон о неподкупности №82 от 25 мая 2017.
 5. Информационно-образовательный бюллетень №23. (3 MB)
  Постановление Правительства Р.М. № 576 от 19 июля 2017 г. об утверждении Положения о внедрении программ трансграничного и транснационального сотрудничества, финансируемых Европейским Союзом.
 6. Информационно-образовательный бюллетень №24. (3 MB)
  Постановление Правительства Р.М. №589 din 24.07.2017 об утверждении Правил автотранспортных перевозок опасных грузов.
 7. Информационно-образовательный бюллетень №25. (7 MB)
  Постановление НАРЭ № 23/2017 от 26 января 2017 г об утверждении Положения о поставке тепловой энергии.
 8. Информационно-образовательный бюллетень №26. (2 MB)
  Закон Республики Молдова № 174 от 21.09.17 об ЭНЕРГЕТИКЕ.
 9. Информационно-образовательный бюллетень №27. (2 MB)
  Закон Республики Молдова № 166 от 21.09. 2017 г "О талонах на питание".
 10. Информационно-образовательный бюллетень №28. (3 MB)
  Закон "Трудовой кодекс Республики Молдова № 154-XV от 28.03.2003" (по состоянию на 06.11.2017).
 11. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета (1 и 2 часть). (16 MB)
 12. Нормативные акты об обязательном медицинском и социальном страховании. (9 MB)
  Пособия по временной нетрудоспособности, другие пособия, порядок их назначения, начисления и выплат, инструкции.
 13. Нормативные акты по трудовому праву. (2 MB)
  Изменения и дополнения по состоянию на 20.10.2017.
 14. Особенности применения налогового законодательства в 2017 году. (9 MB)
 15. Пакет документов работника слуюбы водоснабжения и канализации 2017
 16. Пакет документов по организации оплаты труда всех категорий работников на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. (6 MB)
  По состоянию на 20.10.2017г.
 17. Пакет законодательных и нормативных документов по вопросам закупки товаров и услуг. (2017) (21 MB)
 18. Производственный учет. (12 MB)
 19. Сборник документов по защите прав и законных интересов руководителя и шоавного бухгалтера предприятия, обеспеченных законодательством. (8 MB)
 20. Сборник документов регламентирующих квалификационные характеристики занятий (профессий и должностей) и нормативы численности для жилищно-коммунального хозяйства Республики Молдова. (133 MB)
 21. Сборник нормативно-правовых документов для проведения инвентаризации и ответственность руководителя в соответствии с последними изменениями в действующем законодательстве. (5 MB)
 22. Сборник по оплате труда. (10 MB)
  Нормативно-правовая база по организации и оплаты труда на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.
 23. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. Руководство участника. (99 MB)
  Электронная версия с интерактивным содержанием для ПК имеющего выход в Интернет.
 24. Эксплуатация систем водоснабжения и канализации. Руководство участника. (125 MB)
  Электронная версия с интерактивным содержанием для ПК не имеющего выход в Интернет.