DIRECŢIA EXECUTIVĂ „Moldova Apă-Canal”

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.20 Legea privind plata pentru poluarea mediului nr. 1540-XIII din 25.02.1998 și alte acte normative.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.20 Законодательные акты очистки сточных вод: Закон о плате за загрязнение окружающей среды № 1540 от 25.02.1998 и другие нормативные акты.

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.19 Hotărîrea Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică № 24/2017 din 26 ianuarie 2017 " Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare" .

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.19 Решение АНРЕ № 24/2017 от 26 Января 2017

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.18 Convenţie Colectivă (nivel de ramură) pentru anii 2017-2021.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.18 Коллективное соглашение (отраслевой уровень) на 2017-2021 годы.

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.17 Cod al Republicii Moldova Nr. 218 din 24.10.2008 CONTRAVENŢIONAL * Republicat: 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.17 Кодекс Республики Молдова Nr. 218 от 24.10.2008 О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ * Повторно опубликован: 17.03.2017 в Monitorul Oficial Nr. 78-84 на основании п. b) части (5) статьи II Закона Республики Молдова № 208 от 17.11.2016 г.– Официальный монитор Республики Молдова, 2016 г., № 441-451, ст.879

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.16 Guvernul al Republicii Moldova. Hotărîre №1467 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea "Regulamentului privind accesul publicului la informaţia de mediu".(Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66 art Nr : 132)

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.16 Правительство Республики Молдова. Постановление №1467 от 30 декабря 2016 г. об утверждении " Положения о доступе общественности к экологической информации".((Опубликован : 24.02.2017 в Monitorul Oficial Nr. 60-66 статья № : 132).

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.15 Hotărîrea Agenției Naționale de Reglementare în Energetică № 352/2016 din 27 decembrie 2016 г.cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la indicatorii de calitate a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare".

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.15 Постановление Национального Агенства по Регулированию в Энергетике № 352/2016 от 27 декабря 2016 г. об утверждении "Положения о показателях качества публичной услуги водоснабжения и канализации".

BULETIN INFORMATIV- EDUCAȚIONAL nr.14 Hotărîrea Guvernului R.М. nr. 1466 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea "Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă". (Publicat : 24.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 60-66 art Nr : 131)

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №.14 Постановление Правительства Р.М. nr. 1466 от 30.12.2016 об утверждении "Санитарного регламента по маломасштабным системам питьевого водоснабжения" (Опубликован : 24.02.2017 в Monitorul Oficial Nr. 60-66 статья № : 131)

Buletin nr.13. PROGRAMUL NAȚIONAL DE CREȘTERE A CAPACITĂȚILOR OPERATORILOR DIN DOMENIUL APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE Curs de instruire pentru angajații serviciilor abonați ai operatorilor „Apă-Canal” (MODULE 7-8-9)

Бюллетень №13. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ В ОБЛАСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Обучающий курс для работников абонентской службы операторов Водоканала (МОДУЛИ 7-8-9)

Buletin nr.12. Hotărîre ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214 art Nr : 1185)

Бюллетень №12. Постановление НАРЭ РМ Nr. 180 от 10.06.2016 oб утверждении "Положения об определении и утверждении в целях установления тарифов расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в публичных системах водоснабжения." (Опубликовано : 15.07.2016 в Monitorul Oficial Nr. 206-214 статья № : 1185)

Buletin nr.11. PLANIFICAREA AFACERII PENTRU OPERATORII SERVICIILOR DE APĂ

Бюллетень №11. Бизнес-планирование для операторов водоснабжения

Buletin nr.10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 722 din 08.06.2016 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului și Hotărîrile Guvernului modificate

Бюллетень №10. Постановление Правительства Республики Молдова № 722 от 08.06.2016 об утверждении изменений, дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства и измененные Постановления Правительства

Buletin nr.9. Perfecționarea cadrelor în înterprinderi de alimentare apă și canalizare Republicii Moldova Proiect UNECE - IWA

Бюллетень №9. Организация обучения для операторов водоснабжения Республики Молдова, проект UNECE - IWA

Buletin nr.8. Săptămîna apei în Republica Moldova 2015

Бюллетень №8. Неделя воды в Республике Молдова 2015

Buletin nr.7. Proiectarea, efectuarea lucrarilor de montare și punerea în funcțiune, darea în exploatare a stațiilor de pompare prefabricate apă uzată și apă curată. Exploatarea echipamentelor WILO pentru stațiile de pompare apă uzata si apa curata.

Бюллетень №7. Проектирование, осуществление монтажных работ, пуск в эксплуатацию насосных станций заводского изготовления для сточных вод и чистой воды. mun.Chișinău 2016 Эксплуатация оборудования производства фирмы WILO для насосных станций водопровода и канализации.

Buletin nr.6. Proiectul "Modernizarea serviciilor publice locale în Moldova" - instruirea specialiștilor întreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare în Contabilitate și Economie (IFRS, SNC, Gestiunea costurilor conform noilor reglemtentări contabile) . (6 Module)

Бюллетень №6. Проект «Модернизация местных публичных услуг в Молдове» - повышение квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации в области бухгалтерского учета и экономики (МСФО, НСБУ, Управление затратами предприятий в соответствии с НСБУ). (6 Модулей)

Buletin nr.5. Perfecționarea profesională continuă a muncitorilor din cadrul întreprinderilor-membre ale Asociației ”Moldova Apă-Canal” la prifesiile: ”Lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție” și ”Mașinist la instalațiile de pompare”

Бюллетень №5. Повышение профессиональной квалификации рабочих предприятий-членов Ассоциации "Moldova Apă-Canal" по профессиям: "Слесарь аварийных работ и работ по реконструкции" и "Машинист насосного оборудования"

Buletin nr.4. Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (Anexă la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 270/2015 din 16 decembrie 2015)

Бюллетень №4. Методология утверждения и применения тарифов на дополнительные услуги, предоставляемые операторами публичной услуги водоснабжения и канализации потребителям (Приложение к Постановлению Административного совета НАРЭ № 270/2015 от 16 декабря 2015 г.)

Buletin nr.3. Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. (Anexă la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 271/2015 din 16 decembrie 2015)

Бюллетень №3. Положение о публичной услуге водоснабжения и канализации. (Приложение к Постановлению Административного совета НАРЭ № 271/2015 от 16 декабря 2015 г.)

Buletin nr.2. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare. (6 MODULE)

Бюллетень №2. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации. (6 МОДУЛЕЙ)

Buletin nr.1. LEGILE nr. 303, nr. 37 și alte Legi modificate și completate prin Legea nr. 37 din 19.03.2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Бюллетень №1. Законы № 303, № 37 и другие законы, измененные и дополненные законом № 37 от 19.03.2015 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты