la limba rusa
Statut
Asociatiei "Moldova Apa-Canal"

I. DISPOZITII GENERALE

1.1. Asociatia Intreprinderilor de Alimentare cu Apa si Canalizari "MOLDOVA APA-CANAL" (in continuare - Asociatia) e fondata potrivit deciziei Adunarii generale a reprezentantilor intreprinderilor apeduct-canalizari din Republica Moldova din 16 august 2000, fiind fondatorii acesteia conform Contractului de constituire din 16.08.2000.

1.2. Prezentul Statut este elaborat conform "Regulamentului cu privire la societatile economice din Republica Moldova", aprobat prin Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 10 septembrie 1991, Legii Republicii Moldova din 3 ianuarie 1992, nr.845-XII "Cu privire la antreprenoriat si intreprinderi", Contractului de constituire a Asociatiei "MOLDOVA APA-CANAL" din 16.08.2000, precum si alte acte normative in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

1.3. Asociatia este o societate benevola necomerciala a intreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare de servicii alimentare cu apa si canalizare (in continuare - membrii enumerati in anexa nr.1, parte integranta a prezentului Statut), fondata cu scopul de a crea conditii favorabile in vederea realizarii si protejarii intereselor de producere, tehnice si stiintifice, sociale, alte interese comunale ale membrilor acesteia.

1.4. Membrii Asociatiei isi pastreaza independenta juridica si economica si poarta raspundere de angajamentele Asociatiei in limita cotizatiilor ce le transfera. Asociatia nu poarta raspundere pentru angajamentele membrilor ei.

1.5. In componenta Asociatiei pot fi incluse pe principii benevole, in baza de contract si alte organizatii si agenti economici, indiferent de tipul de proprietate, prestatoare de servicii si lucrari ce tin de alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate.

1.6. Asociatia este persoana juridica ce activeaza in temeiul legislatiei Republicii Moldova si prezentului Statut, dispune de balanta proprie, cont de decontare si valutar, alte conturi in institutiile bancare, sigiliu, formulare cu antet, poate sa incheie in numele sau contracte, sa-si asume obligatiuni, sa fie reclamanta si reclamata in instantele de judecata raspuzind pentru angajamentele ce tin de patrimoniul sau.

1.7. Denumirea deplina a Asociatiei:

Denumirea abreviata a Asociatiei: 1.8. Termenul de activitate - nelimitat.

1.9. Sediul Asociatiei (adresa juridica) - 2068, mun.Chisinau, str.Alecu Russo,1.

1.10. Prezentul Statut e intocmit in sase exemplare in limba de stat si sase exemplare in limba rusa, fiecare avind aceeasi putere juridica.

II. OBIECTIVELE SI SARCINILE PRINCIPALE ALE ASOCIATIEI

2.1. Scopul Asociatiei consta in acordarea asistentei intreprinderilor prestatoare de servicii alimentari cu apa si canalizari din Republica Moldova in activitatea lor de producere, tehnica si stiintifica, comerciala, extinderea posibilitatiilor acestora in realizarea si ocrotirea intereselor comune in organele centrale si administrarii publice locale, Guvern.

2.2. Principalele functii, executate de Asociatie si membrii ei sint urmatoarele:

MEMBRII ASOCIATIEI, DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ACESTORA

3.1. Membrii Asociatiei pot fi agenti economici si organizatii, persoane juridice cu diverse tipuri de proprietate, ce respecta Statutul Asociatiei si presteaza servicii sau lucrari din sfera alimentarii cu apa, evacuarii si epurarii apelor uzate.

3.2. Membrii Asociatiei se divizeaza in:

3.3. Cererea de includere in componenta Asociatiei a membrilor noi sau excluderea acestora se examineaza prealabil de catre Consiliului Asociatiei, care inainteaza aceasta intrebare la adoptarea Adunarii generala.

3.4. Membrii Asociatiei in persoana primilor conducatori sau reprezentantilor sai sint in drept:

3.5. Membrii Asociatiei sint obligati:

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ASOCIATIEI

4.1. Asociatia e in drept:

4.2. Asociatia, in limita imputernicirilor delegate de membri isi asuma urmatoarele obligatiuni:

V. ORGANELE DE CONDUCERE A ASOCIATIEI

5.1 Organele de conducere a Asociatiei:

5.2. Organul suprem de conducere a Asociatiei este Adunarea este Adunarea generala, convocata cel putin o singura data pe an. Sedintele extraordinare ale Adunarii generale pot fi convocate in vederea solutionarii chestiunilor urgente la propunerea Consiliului Asociatiei, Comisiei de revizie sau la solicitarea a 10 % din membrii sai. Despre convocarea Adunarii generale membrii Asociatiei sint informati cu 15 zile inainte, potrivit documentelor interne ale acesteia.

5.3. Adunarea generala e in drept sa ia decizii in vederea solutionarii oricarei chestiuni ce vizeaza activitatea Asociatiei.

Cele mai importante probleme ce tin de competenta Adunarii generale sint:

5.4. Deciziile privind chestiunile indicate in subpunctele 1), 2), 3), 4), punctului 5.3., se considera adoptate, daca pentru aceasta au votat cel putin 3/4 din membrii Asociatiei, solutionarea altor chestiuni se adopta prin vot majoritar. Votarea are loc dupa principiul "un membru - un vot".

5.5. Adunarea generala se considera cu depline drepturi, daca la sedinta sint prezenti cel putin 3/4 reprezentanti ai membrilor Asociatiei.

5.6. In scopul organizarii operative a activitatii Asociatiei, este ales Consiliul Asociatiei, componenta numerica si de personal al caruia, se aproba de Adunarea generala pe un termen de 3 ani si care-si exercita functiile pe baze obstesti.

5.7. Componenta Consiliului Asociatiei include presedintele Asociatiei, care dirijeaza activitatea Consiliului si directorul executiv al Asociatiei - vicepresedintele Asociatiei (Consiliului).

5.8. De competenta Consiliului Asociatiei tine:

5.9. Sedintele Consiliului Asociatiei se convoaca in masura necesitatilor, conform ordinei, stabilite prin documentele interne ale Asociatiei, cel putin o data in trimestru, considerindu-se legalizate, daca la acestea sint prezenti 2/3 din membri. Decizia Consiliului Asociatiei se adopta prin majoritatea de voturi din numarul celor prezenti la sedinta Consiliului, fiecare dintre membrii acestuia avind dreptul la un vot. In cazul in care numarul de voturi este egal, cel al Presedintelui Asociatiei se considera decisiv.

5.10. Directorul executiv al Asociatiei:

5.11. Comisia de revizie a Asociatiei se alege la Adunarea generala in componenta presedintelui si a doi membri pe un termen de 3 ani in vederea controlului activitatii economico-financiare a Asociatiei.

5.12. Membrii Comisiei de revizie nu pot fi membri ai Consiliului Asociatiei, aparatului Directiei executive a Asociatiei.

5.13. Darea de seama a Comisiei de revizie privind activitatea sa, precum si rapoartele vizind darile de seama si bilanturile Asociatiei sint prezentate anual spre aprobare Adunarii generale.

5.14. Consiliul Asociatiei e obligat sa prezinte Comisiei de revizie toate materialele necesare in vederea efectuarii reviziei atit despre activitatea Consiliului cit si Directiei executive a Asociatiei.

VI. PATRIMONIUL SI MIJLOACELE ASOCIATIEI

6.1. Patrimoniul Asociatiei consta din surse materiale si financiare reflectate in balanta acesteia format in ordinea stabilita.

6.2. Mijloacele Asociatiei se formeaza din contul cotizatiilor membrilor, precum si altor venituri, inclusiv patrimoniul, transmis de membrii Directiei executive in vederea functionarii acesteia.

6.3. Sursele de intrare a mijloacelor (patrimoniului) sint:

6.4. Marimea si modul de plata a taxelor de inscriere, cotizatiilor de membru si speciale, cheltuieli privind realizarea activitatilor programate sint determinate prin documentele interne ale Asociatiei si aprobate de Adunarea generala.

6.5. Serviciile, prestate de Asociatie membrilor sai in limita functiilor stabilite de prezentul Statut, se efectueaza gratuit. Serviciile prestate, ce depasesc limitele prevazute de prezentul Statut, se achita in baza unor contracte aparte intre Asociatie si membrii concreti ai Asociatiei.

6.6. Asociatia:

VII. SISTAREA ACTIVITATII ASOCIATIEI

7.1. Asociatia isi sisteaza activitatea sa in urma reorganizarii sau lichidarii.

7.2. Reorganizarea Asociatiei se efectueaza la decizia membrilor, aprobata de Adunarea generala. Dupa reorganizare toate drepturile si obligatiunile Asociatiei le preia succesorul acesteia.

7.3. Lichidarea Asociatiei se efectueaza la decizia Adunarii generale si in cazurile prevazute de legislatia in vigoare.

7.4. Lichidarea Asociatiei se efectueaza de comisia de lichidare, desemnate de Adunarea generala, iar in cazurile prevazute de legislatie - comisia de lichidare e desemnata de organul ce a luat hotarirea de a lichida Asociatia.

Comisia de lichidare isi realizeaza activitatea conform legislatiei in vigoare.

7.5. La lichidare patrimoniul si sursele banesti ce apartin Asociatiei, dupa achitarea cu colaboratorii Directiei executive a Asociatiei, bugetul si creditorii, sa fie indreptate pentru scopurile binefacere.

7.6. La reorganizarea sau lichidarea Asociatiei colaboratorilor Directiei executive li se garanteaza asigurarea drepturilor si intereselor conform legislatiei in vigoare.